“Uspjeh nije slučajnost. Uspjeh je naporan rad, ustrajanost, učenje i izučavanje, žrtvovanje i najviše od svega ljubav prema onome što radite.”
Nepoznati autor


Ovdje možete vidjeti kako napreduje naš rad, što smo postigli do sada i što nas još čeka.OSTVARENI REZULTATI

TERENSKA ISTRAŽIVANJA

PRIPREMNE AKTIVNOSTI

 • Studijski posjet Malti – na početku projekta zaposlenici udruge BIOM i JUPP Lastovo posjetili su Maltu gdje su učili o praćenju i kontroli/eradikaciji štakora
 • Testiranje uređaja za praćenje na morskim pticama – uređaji su postavljeni na gregule iz najveće kolonije na Mlati u svrhu njihovog testiranja. Testiranje je pokazalo kako ovi uređaji nisu dobri za označavanje tijekom inkubacije s obzirom da se baterija brzo isprazni bez učestalog punjenja preko ugrađenog solarnog panela. Ipak, podaci su uspješno prikupljeni tijekom izlijeganja mladih kada odrasle ptice tijekom dana odlaze na more. Tri označene gregule na Malti putovale su sve do Gabes zaljeva u Tunisa i na jug Italije.
 • Sustavno kartiranja kolonija i procjena njihove veličine – otoci unutar projektnog područja istraženi su nekoliko puta, trenutne kolonije kaukala i gregule te sredozemnog galeba su kartirane i procijenjena je njihova veličina; sve jedinke gregule koje su na inkubaciji su prebrojane, gnijezda označena i georeferencirana; dosad nepoznata manja kolonija kaukala je pronađena na otočićima Podkopište i Lukovac; uređaji za snimanje zvuka su postavljeni kako bi se utvrdila veličina kolonije; uređaji za snimanje glasanja se koriste za procjenu veličine populacije noćnih ptica koje gnijezde u pukotinama s obzirom da je logistički zahtjevno procijeniti populaciju kolonije jer su te morske ptice aktivne u koloniji isključivo noću te se obično gnijezde na udaljenim otocima gdje praćenje takvih kolonija često nije moguće; s obzirom da su ove morske ptice vrlo glasne, uređaji za snimanje glasanja mogu pomoći u određivanju aktivnosti u koloniji ovih morskih ptica i procijeni veličine njihove kolonije.
 • Procjena reproduktivnog uspjeha kod velikih kolonija morskih ptica – sve kolonije morskih ptica su istražene tijekom svibnja, lipnja i srpnja, a prethodno zabilježena gnijezda su ponovno posjećena; svim ptićima koji su uhvaćeni, postavljeni su prsteni te je izmjerena masa tijela; uspjeh gniježđenja gregule je procijenjena za sve lokacije; početni broj gnijezdećih kaukala je utvrđena za sve lokacije.
 • Procjena prijetnje otpada iz mora – provedeno je praćenje otpada iz mora na tri plaže na otoku Lastovu tijekom listopada 2019. zajedno s praćenjem plutajućeg morskog otpada na otvorenom moru duž linijskih transekata oko otoka Lastova; sav prikupljeni otpad je odvojen po kategorijama i prebrojan za daljnju procjenu utjecaja.
 • Procjena utjecaja predacije sisavaca na uspješnost gniježđenja kolonija – postavljene su kamere za praćenje na otočićima Zaklopatica i Smokvica u svrhu utrvđivanja prisutnosti štakora na njima; velika aktivnost štakora je zabilježena na oba otoka; blokovi voska su postavljeni kako bi se pratila prisutnost na otocima Zaklopatica i Srednji Lukovac; prisutnost štakora je utvrđena na svim posjećenim otocima te je pritom utvrđen utjecaj njihove predacije na morske ptice; do kraja projekta ovaj utjecaj bi trabao biti smanjen.
 • Procjena utjecaja galeba klaukavaca na sredozemnog galeba – predacija galeba klaukavaca na ptiće sredozemnog galeba je potvrđena na otoku Smokvici.
 • Studija izvedivosti za eradikaciju invazivnih sisavaca na kolonijama morskih ptica na otoku Sušcu – BL Malta i dr. Karen Varnham sudjelovali su na terenskom istraživanju na otoku Lastovu kako bi procijenili potencijalnu eradikaciju unešenih štakora na otoku Sušcu i drugim otočićima u lastovskom arhipelagu gdje se gnijezde morske ptice. Štakori znatno ugrožavaju kolonije morskih ptica s obzirom da se hrane njihovim jajima. Izoliranost otoka Sušca vrlo je primamljiva za ovakvu vrstu projekta s obzirom da jednom kada se štakori uklone s ovog otoka mala je vjerojatnost njihove ponovnog naseljavanja, ali logističke probleme predstavljaju strmost samog otoka, gusta vegetacija kao i sama izoliranost.

AKTIVNOSTI OČUVANJA

 • Kontrola populacije crnih štakora na odabranim otocima – kontrola populacije štakora je provedena na otocima Zaklopatica (gdje je smještena glavna kolonija gregule) i Smokvica (gdje je prisutna kolonija sredozemnog galeba); na otocima su postavljene zamke, a koje su naknadno posjećene pri čemu su ponovno postavljeni mamci; prilikom zadnjeg posjeta zamke i kamere Good Nature postavljene su kao biosigurnost kako bi zabilježile aktivnost štakora; ukupno je uklonjen 61 štakor s otoka Smokvica (6,08 ha) te 35 štakora s otoka Zaklopatica (1,7 ha); na otoku Zaklopatici praćeno je stanje uz pomoć kamera i blokva voska, te nije zabilježena prisutnost štakora tijekom stasanja mladih i gregule i kaukala, međutim, poslije toga su se štakori vratili.
 • Poboljšanje staništa za gniježđenje sredozemnog galeba – na otoku Smokvici je praćeno stanje, sva gnijezda galeba klaukavca su označena i 70% jaja je probušeno; aktivnosti očuvanja nisu bile uspješne tijekom 2019 s obzirom na konitnuiranu prisutnost i uspješnost gniježđenja galeba klaukavaca.
 • Morski transekti za kartiranje rasporstranjenosti morskih ptica na moru – svaki mjesec od ožujka do listopada provedeno je brojanje morskih ptica promatranjem s broda duž linijskih transekata unutar radijusa od 9 nautičkih miljaoko lastovskih otoka; za potrebe kartiranja točne lokacije svake jedinke su zabilježene GPS uređajem.
 • Praćenje morskih ptica – 20 odraslih gregula sa otoka Zaklopatice su praćene GPS UHF uređajima; 10 sredozemnih galeoba i 10 galebova klaukavaca s otoka Smokvice su bili praćeni GPS GSM uređajima; postavljeni su GPS UHF uređaji na 2 odrasla kaukala s otoka Srednji Lukovac; otoci su često posjećivani u svrhu prikupljanja podataka s baznim stanicama.

PRAĆENJE UTJECAJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

 • Istraživanje sastava i brojnosti biljnih vrsta – istraživanje je provedeno na deset otoka s ciljem praćenja utjecaja na funkcije ekosustava; provedeno je popisivanje flore i urađene su vegetacijske snimke u svrhu prikupljanja osnovnih podataka prije eradikacije štakora; istraživanje će se ponoviti i nakon eradikacije radi usporedbe stanja; svaki posjećeni otok je različit po pitanju flore i vegetacije, većinom su prekriveni šumom ili makijom dok su najudaljeniji otoci (Vrhovnjaci) prekriveni travnjacima.
 • Praćenje sastava i brojnosti populacije guštera – istraživanje je provedeno na deset otoka s ciljem praćenja utjecaja na funkcije ekosustava; istraživanje je provedeno u svrhu utvrđivanja osnovnih podataka prije eradikacije štakora; praćenje će se ponoviti nakon eradikacije; četiri otoka bez zabilježene prisutnosti štakora su korišteni kao kontrola; korištena je metodologija uzorkovanja duž linijskih transekata prilikom čega istraživači hodaju zamišljenom linijom i broje guštere te mjere njihovu udaljenost od transekta u svrhu utvrđivanja brojnosti populacije.

ODRŽANI SASTANCI I DOGAĐANJA

PUBLIKACIJE

OSTALO

OČEKIVANI REZULTATI

 • Cjelovita procjena morske populacije kaukala, gregule i sredozemnog galeba, te identificirana značajna područja za njihovo hranjenje i odmaranje na moru.
 • Procijenjena prisutnosti i razina prijetnji za populacije morskih ptica (predatorske vrste, kompeticija s drugim vrstama, morski otpad, ometanje od strane posjetitelja, slučajni ulov u ribolovne alate i sl.).
 • Pojedinačno praćenje 40 kaukala, 40 gregula i 15 sredozemnih galebova pomoću opreme za daljinsko praćenje (data loggeri, UHF radio odašiljači i satelitski odašiljači).
 • Proglašavanje morskih POP-ova za morske ptice na temelju podataka prikupljenih i dostavljenih nadležnim institucijama.
 • Dopuna Plana upravljanja za Park prirode Lastovsko otočje/POP-a Lastovsko otočje s konkretnim okvirom za praćenje stanja populacija morskih ptica.
 • Praćenje relevantne ribarske flote koja djeluje na području projekta radi procjene razine slučajnog ulova ptica (najmanje 10% flote).
 • Uvođenje metoda ublažavanja slučajnog ulova morskih ptica tijekom ribolovnih aktivnosti (unutar najmanje 10% relevantne ribarske flote).
 • Izrada i distribucija smjernica dobre prakse vezano za morske ptice, s naglaskom na pravila ponašanja za turiste, brodare i ribare prilikom susreta s morskim pticama.
 • Kontrola populacije galeba klaukavca na dvije lokacije gdje se njihove populacije preklapaju sa populacijama ugroženog sredozemnog galeba.
 • Uklonjene populacije crnog štakora na udaljenim otočićima u Parku prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje na kojima se gnijezde morske ptice.
 • Kontrolirane populacije crnog štakora na otočićima smještenim u blizini naseljenih mjesta u Parku prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje.
 • Održana Konferencija o očuvanju morskih ptica na Sredozemlju, proglašavanju morskih područja ekološke mreže Natura 2000 i prekograničnoj suradnji.
 • Razvijena ponuda promatranja morskih ptica za posjetitelje Parka prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje.
 • Osmišljena i postavljena edukacijsko-interpretacijska staza o morskim pticama u Parka prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje.
 • Osmišljen i proveden edukacijski program o morskim pticama za djecu na području Visa, Lastova i Korčule.
 • Osmišljen i proveden niz javnih događanja na području Visa i Lastova s ciljem podizanja svijesti javnosti o morskim pticama i prijetnjama za njihov opstanak (izložba o morskim pticama, Noć Albatrosa, akcije čišćenja obale i podmorja).