OČEKIVANI REZULTATI

 • Cjelovita procjena morske populacije kaukala, gregule i sredozemnog galeba, te identificirana značajna područja za njihovo hranjenje i odmaranje na moru.
 • Procijenjena prisutnosti i razina prijetnji za populacije morskih ptica (predatorske vrste, kompeticija s drugim vrstama, morski otpad, ometanje od strane posjetitelja, slučajni ulov u ribolovne alate i sl.).
 • Pojedinačno praćenje 40 kaukala, 40 gregula i 15 sredozemnih galebova pomoću opreme za daljinsko praćenje (data loggeri, UHF radio odašiljači i satelitski odašiljači).
 • Proglašavanje morskih POP-ova za morske ptice na temelju podataka prikupljenih i dostavljenih nadležnim institucijama.
 • Dopuna Plana upravljanja za Park prirode Lastovsko otočje/POP-a Lastovsko otočje s konkretnim okvirom za praćenje stanja populacija morskih ptica.
 • Praćenje relevantne ribarske flote koja djeluje na području projekta radi procjene razine slučajnog ulova ptica (najmanje 10% flote).
 • Uvođenje metoda ublažavanja slučajnog ulova morskih ptica tijekom ribolovnih aktivnosti (unutar najmanje 10% relevantne ribarske flote).
 • Izrada i distribucija smjernica dobre prakse vezano za morske ptice, s naglaskom na pravila ponašanja za turiste, brodare i ribare prilikom susreta s morskim pticama.
 • Kontrola populacije galeba klaukavca na dvije lokacije gdje se njihove populacije preklapaju sa populacijama ugroženog sredozemnog galeba.
 • Uklonjene populacije crnog štakora na udaljenim otočićima u Parku prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje na kojima se gnijezde morske ptice.
 • Kontrolirane populacije crnog štakora na otočićima smještenim u blizini naseljenih mjesta u Parku prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje.
 • Održana Konferencija o očuvanju morskih ptica na Sredozemlju, proglašavanju morskih područja ekološke mreže Natura 2000 i prekograničnoj suradnji.
 • Razvijena ponuda promatranja morskih ptica za posjetitelje Parka prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje.
 • Osmišljena i postavljena edukacijsko-interpretacijska staza o morskim pticama u Parka prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje.
 • Osmišljen i proveden edukacijski program o morskim pticama za djecu na području Visa, Lastova i Korčule.
 • Osmišljen i proveden niz javnih događanja na području Visa i Lastova s ciljem podizanja svijesti javnosti o morskim pticama i prijetnjama za njihov opstanak (izložba o morskim pticama, Noć Albatrosa, akcije čišćenja obale i podmorja).