ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJA I STAVOVA CILJANIH SKUPINA U SKLOPU PROJEKTA „LIFE ARTINA – MREŽA ZA OČUVANJE MORSKIH PTICA U JADRANU“, Ciljna skupina: školska djeca s otoka Lastova, Visa i Korčule- rezultati

U sklopu LIFE ARTINA projekta školska djeca s otoka Lastova, Visa i Korčule prepoznata su kao jedna od ciljanih skupina te je među njima provedeno anketno istraživanje. Budući da je svrha istraživanja bila analizirati percepciju i stavove djece o projektnoj temi prije projektnih aktivnosti i nakon njih, te ustanoviti eventualne promjene u percepciji i stavovima osmišljena su dva različita tipa upitnika – ulazni koji su djeca ispunjavala na prvoj radionici, odnosno prije završetka edukativnog programa radionica, te izlazni, koji su ispunjavali nakon sudjelovanja u posljednjoj radionici u nizu.

Istraživanje je provedeno od listopada 2020. do srpnja 2021. godine. U istraživanju je sudjelovalo 184 ispitanika, pri čemu je ulazno istraživanje obuhvatilo 99 ispitanika od prvog do osmog razreda osnovne škole, a izlazno 85 ispitanika od petog do osmog razreda osnovne škole.

Više o provedenom istraživanju i rezultatima možete pronaći u sažetku završnog izvješća koje se nalazi među ostalim publikacijama.