Slijedi opis projektnih aktivnosti.

ISTRAŽIVANJA MORSKIH PTICA, PREKLAPANJE S RIBARSTVOM I IDENTIFIKACIJA ZNAČAJNIH PODRUČJA ZA HRANJENJE I ODMARANJE MORSKIH PTICA NA MORU

Istraživanja na terenu za prikupljanje početnih podataka o kolonijama morskih ptica, procjena njihove veličine i mjerenje uspješnosti gniježđenja na području projekta (Aktivnost A.1)

Izrada sveobuhvatne GIS baze podataka za kolonije morskih ptica

Rasprostranjenost morskih ptica na moru i prostorno-vremensko preklapanje s ribarstvom

 • Cjelovito procijeniti morske populacije kaukala, gregule i sredozemnog galeba, te identificirati značajna područja za njihovo hranjenje i odmaranje na moru.
 • Pojedinačno pratiti 40 kaukala, 40 gregula i 15 sredozemnih galebova pomoću opreme za daljinsko praćenje (data loggeri, UHF radio odašiljači i satelitski odašiljači).

PROCJENA PRIJETNJI ZA MORSKE PTICE NA MORU I NA KOPNU (Aktivnost A.2)

Istraživanja da se procijene i kvantificiraju relevantne prijetnje za morske ptice na moru

 • Pratiti relevantne ribarske flote koja djeluje na području projekta radi procjene razine slučajnog ulova ptica (najmanje 10% flote).
 • Procjena utjecaja ribarstva na morske ptice (Sažetak izvješća)
 • Procjena utjecaja otpada iz mora na morske ptice i identifikacija potencijalnih mjera ublažavanja (Sažetak izvješća)

Istraživanja na terenu da se procijene i kvantificiraju sve relevantne prijetnje na gnijezdećim kolonijama (Aktivnost A.3)

 • Procijeniti prisutnost i razinu prijetnji za populacije morskih ptica (predatorske vrste, kompeticija s drugim vrstama, morski otpad, ometanje od strane posjetitelja, slučajni ulov u ribolovne alate i sl.).

PROGLAŠENJE NOVIH MORSKIH POP-OVA U HRVATSKOJ I DOPUNA PLANA UPRAVLJANJA

Zagovaranje proglašenja morskih POP-ova u Hrvatskoj

Proglašenje novih morskih POP-ova u Hrvatskoj

 • Proglasiti morske POP-ove za morske ptice na temelju podataka prikupljenih i dostavljenih nadležnim institucijama.
 • Dopuniti Plan upravljanja za Park prirode Lastovsko otočje/POP-a Lastovsko otočje s konkretnim okvirom za praćenje stanja populacija morskih ptica.

RJEŠAVANJE PRIJETNJI

UTJECAJ RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI

Smanjiti utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ptice kroz identifikaciju i promociju primjera dobre prakse

 • Uvesti metode ublažavanja slučajnog ulova morskih ptica tijekom ribolovnih aktivnosti (unutar najmanje 10% relevantne ribarske flote).

GALEB KLAUKAVAC

Unaprjeđenje staništa za gniježđenje sredozemnog galeba

 • Kontrolirati populaciju galeba klaukavca na dvije lokacije gdje se njihove populacije preklapaju sa populacijama ugroženog sredozemnog galeba.

INVAZIVNI SISAVCI

Provedba studije izvedivosti za eradikaciju invazivnih sisavaca na kolonijama morskih ptica na otoku Sušcu u POP-u Lastovsko otočje

Provesti učinkovito upravljanje predatorima i/ili biosigurnost na svim ciljnim lokacijama s kolonijama morskih ptica gdje je upravljanje potrebno i izvedivo

 • Ukloniti populacije crnog štakora na udaljenim otočićima u Parku prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje na kojima se gnijezde morske ptice.
 • Kontrolirati populaciju crnog štakora na otočićima smještenim u blizini naseljenih mjesta u Parku prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje.

UTJECAJ KORISNIKA PROSTORA

Ublažavanje utjecaja korisnika prostora na područjima kolonija morskih ptica kroz utjecaj na njihovo ponašanje

 • Izraditi i distribuirati smjernice dobre prakse vezano za morske ptice, s naglaskom na pravila ponašanja za turiste, brodare i ribare prilikom susreta s morskim pticama.

KOMUNIKACIJA I ŠIRENJE INFORAMCIJA

Izrada i provedba komunikacijskog plana projekta

Komunikacijska događanja i događanja vezanja za jačanje svijesti

 • Razviti ponudu promatranja morskih ptica za posjetitelje Parka prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje.
 • Osmisliti i postaviti edukacijsko-interpretacijsku stazu o morskim pticama u Parka prirode Lastovsko otočje/POP Lastovsko otočje.
 • Osmisliti i provesti edukacijski program o morskim pticama za djecu na području Visa, Lastova i Korčule.
 • Osmisliti i provesti niz javnih događanja na području Visa i Lastova s ciljem podizanja svijesti javnosti o morskim pticama i prijetnjama za njihov opstanak (izložba o morskim pticama, noć Albatrosa, akcije čišćenja obale i podmorja).

Umrežavanje s drugim LIFE projektima

 • Organizirati posjet 1-2 LIFE projekta koji se bave sličnim temama radi razmjene iskustva

Diseminacija rezultata projekta

 • Održati Konferenciju o očuvanju morskih ptica na Sredozemlju, proglašavanju morskih područja ekološke mreže Natura 2000 i prekograničnoj suradnji.

PRAĆENJE I PROCJENA UČINKA AKTIVNOSTI PROJEKTA

Praćenje utjecaja konzervacijskih aktivnosti na prijetnje koje izravno utječu na populacije ciljnih vrsta morskih ptica

 • Praćenje uspješnosti gniježđenja ciljnih vrsta
 • Praćenje utjecaja predatora i kompetitora (crnog štakora i galeba klaukavca)
 • Praćenje utjecaja uključivanja korisnika prostora
 • Praćenje utjecaja mjera za smanjenje slučajnog ulova

Istraživanja stavova javnosti na početku i kraju projekta kako bi se izmjerio učinak

Praćenje utjecaja na funkcije ekosustava

 • Istraživanje sastava zajednice guštera (na početku i kraju projekta)
 • Istraživanje sastava biljnih zajednica (na početku i kraju projekta)

Praćenje socio-ekonomskog utjecaja aktivnosti projekta

 • Socio-ekonomsko istraživanje

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Upravljanje projektom

 • Redoviti sastanci
 • Redovito interno izvještavanje
 • Izvještavanje prema EASME
 • Osnivanje i rad 3 odbora projekta: Odbor za upravljanje projektom, Koordinacijski odbor projekta i Znanstveni odbor projekta

Praćenje i mjerenje pokazatelja projekta

Izrada After-LIFE plana